NEWSLETTER

Jesteś dzinnikarzem? Wybierz firmy z których chcesz
dostawać informacje prasową wprost na własną
skrzynke e-mail.
ZAPISZ SIĘ

WYSZUKAJ

Gdzie mogę postawić naziemny zbiornik paliwa?

2020-09-29 11:13:00

Pierwszym krokiem na drodze do stworzenia wewnętrznej stacji paliw jest zakup zbiornika o odpowiedniej pojemności oraz spełnienie wymagań formalnych związanych z jego lokalizacją i posadowieniem.
Podstawowym przepisem regulującym posiadanie zbiornika paliwa jest rozporządzenie Ministra MSWiA z 7 czerwca 2010 r. Zgodnie z paragrafem 11, punktem 1 dokumentu „dopuszcza się przechowywanie paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika w zbiorniku naziemnym, dwupłaszczowym o pojemności do 5 m³ “.

Miejsce posadowienia zbiornika musi być oddalone co najmniej:

  • 10 m od terenu leśnego,
  • 10 m od budynków mieszkalnych,
  • 5 m od innych obiektów budowlanych,
  • 5 m od granicy działki, zbiorników wodnych lub ujęć wody.

oraz:

  • 3 m od linii energetycznej o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV;
  • 5 m od linii energetycznej powyżej 1kV, lecz nieprzekraczającej 15kV;
  • 10 m od linii energetycznej powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającej 30kV;
  • 15 m od linii powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającej 110 kV.

Zabronione jest lokalizowanie zbiorników do przechowywania oleju napędowego w garażach oraz w innych pomieszczeniach wewnątrz budynków, nie należy sytuować ich także na terenie otoczonym ze wszystkich stron budynkami. Odległość od zbiornika do drogi publicznej powinna wynosić minimum 3 m.

Do podłączenia zbiornika paliwa niezbędne będzie doprowadzenie zasilania (230V) oraz uziemienie układu dystrybucyjnego. Dla zbiorników o pojemności do 5 m³ przeznaczonych do magazynowania i dystrybucji produktów naftowych III klasy nie ustala się stref zagrożenia wybuchem.

Miejsce posadowienia:

Naziemny zbiornik do paliwa powinien być posadowiony na płaskiej (wypoziomowanej), równej i stabilnej powierzchni, wykonanej z materiału niepalnego. Podstawa musi być przynajmniej 30 cm szersza i dłuższa od samego zbiornika. Grubość podstawy musi wynosić minimum 5 cm. Szczegółowe wymagania w tym zakresie powinny być określone w dokumentacji technicznej zbiornika.

Jeżeli wymagane jest posadowienie zbiornika na fundamencie, fundament ten powinien być wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w przypadku lokalizacji takiego zbiornika na terenach występowania szkód górniczych – zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa geologicznego i górniczego.

Użytkownik zbiornika ma obowiązek zapewnienia bezpiecznej dostawy paliw i wolnej przestrzeni wokół zbiornika do okresowych kontroli i przeglądów. Nawierzchnia podjazdów powinna być równa, wykonana z materiałów niepalnych, szczelna i zmywalna, ze spadkiem do kratek ściekowych kanalizacji deszczowo-przemysłowej. Nie dopuszcza się ustawiania zbiornika z odmierzaczem oleju napędowego na chodnikach i pasach przeznaczonych dla ruchu pieszego.

Zbiornik powinien być zlokalizowany przy drodze dojazdowej o wymaganej szerokości, z niezbędnym miejscem do zawracania i przystosowanej, w zakresie nośności, do dojazdu cysterny dostawcy oleju napędowego. Potencjalne przeszkody w postaci zaparkowanych samochodów, linii wysokiego napięcia, gałęzi drzew itp. powinny być na bieżąco kontrolowane przez użytkownika zbiornika. Przestrzeń do obsługi zbiornika (dystrybucja paliwa) powinna być zlokalizowana w sposób umożliwiający swobodny bezkolizyjny ruch obsługiwanych pojazdów.

W odległości mniejszej niż 5 m od odmierzacza nie powinny znajdować się niezasyfonowane studzienki kanalizacyjne, a także studzienki wodociągowe i ciepłownicze oraz nie powinno być otworów do pomieszczeń, w których podłoga znajduje się poniżej przyległego terenu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy plac, na którym ustawiony jest zbiornik, wyposażony jest w odwodnienie liniowe i separatory oleju.

Wpusty kanalizacyjne usytuowane na terenie postawienia zbiornika oleju powinny być wyposażone w sprawnie działające urządzenia zabezpieczające przed jego przenikaniem do kanalizacji.

Rejestracja w UDT !

Zbiorniki należy zarejestrować w Urzędzie Dozoru Technicznego. Koszt rejestracji to kilkaset złotych za pracę inspektora UDT, która zazwyczaj trwa około dwóch godzin. Kontrola zewnętrzna dokonywana jest zwykle w ruchu, raz na 2 lata.

Przy zgłaszaniu urządzenia do UDT należy posiadać: poświadczenie wytwórcy zbiornika – dokument poświadczający, że zbiornik ten został wykonany i zbadany zgodnie z dokumentacją techniczną oraz warunkami określonymi w uprawnieniu do wytwarzania, opis działania zbiornika wraz z danymi dotyczącymi osprzętu i źródeł zasilania, schemat połączeń ze współpracującymi urządzeniami, plan usytuowania zbiornika z uwzględnieniem rozmieszczenia sąsiadujących obiektów budowlanych i urządzeń oraz instrukcję eksploatacji zbiornika

Zbiorniki do pojemności 2,5 m³ włącznie objęte są formą dozoru technicznego uproszczonego – do urządzeń tego typu nie wydaje się decyzji, zezwalającej na eksploatację.

Zbiorniki o pojemności powyżej 2,5 m³ objęte są formą dozoru technicznego ograniczoną, co wiąże się z obowiązkiem rejestracji urządzenia w lokalnej jednostce UDT. Należy wypełnić wniosek, załączyć dwa komplety dokumentacji technicznej i badanie odbiorcze. Dozór ograniczony zbiornika do 5 m³ wiąże się z opłatą roczną w wysokości 118,50 zł.

WSPÓŁPRACUJEMY z:

Zaufali nam: